Algemene voorwaarden

1. Webshop Guru Limited
1. Webshop Guru Limited, hierna te noemen: “Gebruiker”, is gevestigd te (1118BG) Schiphol, aan de Schiphol Boulevard 127 (info@cryptobottrading.nl) en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 72518847 en met BTW-nummer NL859137703B01.
2. Gebruiker heeft als doel bezoekers van haar/zijn website https://cryptobottrading.nl/, hierna te noemen: “Wederpartij” middels een digitale guide om bots in te stellen die automatisch voor jou kunnen handelen. Hiervoor stelt Gebruiker, tegen betaling, een gebruiksvriendelijke versie ter beschikking. Gebruiker stelt slechts een digitaal hulpmiddel ter beschikking en kan niet garanderen dat de via haar bot ook daadwerkelijk winstgevend is. Voor de download van de guide, is een vaste fee verschuldigd.

2. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij wordt aangegaan voor een éénmalige dienst, te weten het downloaden van de guide, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Ten allen tijde, dus ook alvorens gebruiker haar dienstverlening start of ten tijde van de uitvoering van de dienstverlening, is Wederpartij verplicht op eerste verzoek zich jegens gebruiker te identificeren op de wijze zoals gebruiker dat verlangt. Gebruiker is gerechtigd de identiteit van Wederpartij te controleren.
4. De Wederpartij voorziet Gebruiker direct van alle gegevens en bescheiden waarvan Gebruiker, middels de guide en de toelichtingen hierop, aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
5. Gebruik door Wederpartij van de guide van Gebruiker is persoonlijk. Het is Wederpartij niet toegestaan de guide namens een ander te gebruiken en daardoor namens een ander een toeslag aanvraag in te dienen, tenzij de Wederpartij een uitdrukkelijke machtiging van die ander heeft en op eerste verzoek van Gebruiker een rechtsgeldige machtiging verstrekt.
6. Gebruiker heeft een inspanningsverplichting. Gebruiker kan niet worden aangesproken op het wel of niet verkrijgen van een bepaalde winst. De marktomstandigheden kunnen veranderen, waar Gebruiker geen invloed op heeft.
7. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
8. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

5. Digitale uitwisseling van gegevens en veiligheid
1. Bij de dienstverlening door Gebruiker worden gegevens digitaal uitgewisseld tussen Wederpartij en Gebruiker, en door het gebruikmaken van de dienstverlening van Gebruiker met toestemming van de Wederpartij ook tussen Gebruiker en de instantie waar de aanvraag wordt ingediend.
2. De guide van Gebruiker is uitsluitend een informatief hulpmiddel om een bot in te stellen bij de desbetreffende partijen. De guide verstrekt geen adviezen en aan de guide en de inhoud daarvan kan Wederpartij geen enkele rechten ontlenen. Indien uit de guide van Gebruiker afgeleid mocht kunnen worden dat de Wederpartij recht heeft op een (bepaalde) winst, geldt dat dit uitsluitend indicatief is.
3. Gebruiker spant zich in om haar digitale omgeving zo goed als mogelijk te beveiligen tegen virussen, hacks, et cetera. Gebruiker kan echter niet garanderen dat eventuele datadiefstal is uitgesloten. Voor datadiefstal is Gebruiker niet verantwoordelijk, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Gebruiker.
4. Wederpartij dient bij het gebruikmaken van de dienstverlening zelf zorg te dragen voor de beveiliging van de hardware, software, internetverbinding en digitale omgeving.
5. Wederpartij is bij het gebruik van de guide van Gebruiker verantwoordelijk zorg te dragen voor met die guide compatibele hardware en software.

6. Vertrouwelijke informatie, data en privacy
1. Wederpartij is zich bewust ten behoeve van de dienstverlening aan Gebruiker vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens te verstrekken.
2. Gebruiker verplicht zich de door Wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te verstrekken anders dan in het kader van de uitvoering van de dienstverlening, of indien verstrekking aan derden op basis van deze algemene voorwaarden is toegestaan dan wel indien de wet of enig ander voorschrift van overheidswege dat van Gebruiker verlangt.
3. Gebruiker zal de door Wederpartij verstrekte gegevens verwerken voor Wederpartij in het kader van tussen partijen afgesproken werkzaamheden. Wederpartij stemt ermee in dat Gebruiker de door Wederpartij verstrekte informatie bewaart voor de nakoming van de overeenkomst als ook als bewijs in verband met de wijze van uitvoering van de overeenkomst. De informatie wordt voor geen ander doel gebruikt, ook niet voor commerciële doeleinden, tenzij Wederpartij vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van zijn of haar gegevens voor dit afwijkende (commercieel) doel.
4. Bij de verwerking en bewaring van de verstrekte gegevens zal Gebruiker beveiligingsmaatregelen treffen.
5. Gebruiker zal bij enige verwerking van persoonsgegevens van Wederpartij handelen in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens.
6. Op eerste verzoek van Wederpartij daartoe verstrekt Gebruiker inzicht in de gegevens die Gebruiker van Wederpartij bewaart.

7. Fraude
1. Het is Wederpartij verboden de guide te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd dan wel om de guide te misbruiken. het plegen van enige vorm van fraude met of via de guide van Gebruiker is verboden.
2. Fraude met of bij het gebruiken van de guide, waaronder mede wordt verstaan identiteitsfraude, kan leiden tot strafrechtelijke vervolging of tot opleggen van bestuursrechtelijke sancties.
3. Indien Gebruiker het vermoeden heeft of bemerkt dat in strijd wordt gehandeld met artikel 1 van dit artikel en/of dat sprake is van fraude met/bij het gebruiken van de guide, kan Gebruiker hiervan aangifte doen bij de bevoegde autoriteiten of mededeling aan de desbetreffende instantie(s).

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen zonder dat daarvoor eerst een ingebrekestelling is vereist op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, waaronder mede begrepen het tijdig en volledig aanleveren van de benodigde gegevens en/of informatie.
– indien , de SEPA automatische incasso bij Wederpartij om welke reden dan ook mislukt of indien een andere wijze van betaling is overeengekomen de Wederpartij niet anderszins aan haar betalingsverplichting voldoet;
– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, dan wel gebruiker goede gronden heeft te veronderstellen of te vermoeden dat de Wederpartij de dienst van Gebruiker niet gebruikt voor het doel waar het voor is bestemd of de dienst misbruikt bijvoorbeeld door willens en wetens een frauduleuze actie te ondernemen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Wederpartij heeft nimmer recht op restitutie in de gevallen als genoemd in lid 1 van dit artikel, ook niet indien Gebruiker op grond van die reden tot opschorting van haar verplichtingen overgaat of tot ontbinding van de overeenkomst.
5. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
10. Met het invullen van het online formulier en het (na betaling) ter indiening versturen van het online vragenformulier, wordt tevens direct gebruik gemaakt van de dienst van Gebruiker. Gebruiker komt daardoor direct haar verplichtingen na. De Wederpartij stemt uitdrukkelijk in met directe nakoming van de dienstverlening door Gebruiker, waarmee tevens het recht van ontbinding van de Wederpartij ex artikel 6:230o BW is uitgesloten.

9. Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. Onder overmacht wordt voorts verstaan een bug in het guide van Gebruiker of indien vanwege omstandigheden buiten de invloedsfeer van Gebruiker enige tijd geen gebruik of geen ononderbroken gebruik van de guide van Gebruiker kan worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld indien de koppeling tussen de guide van Gebruiker en de tool van de instantie waar de aanvraag wordt gedaan niet optimaal functioneert door toedoen van die instantie.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10. Betaling en incassokosten
1. Betaling geschiedt op de wijze zoals door Gebruiker wordt aangegeven.
2. Gebruiker kan o.a. bepalen dat betaling geschiedt via automatische incasso. In dat geval geschiedt dat middels een eenmalige machtiging van Wederpartij aan Gebruiker tot een SEPA automatische incasso, waarbij Wederpartij verantwoordelijk is voor een hiertoe toereikend saldo op de opgegeven betaalrekening. Wederpartij verschaft aan Gebruiker naar waarheid alle door Gebruiker verzochte informatie in verband met de automatische incasso.
3. Zolang het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd is bij Wederpartij, is Gebruiker niet verplicht tot het verrichten van enige dienstverlening.
4. Indien de SEPA automatische incasso om welke reden dan ook mislukt, kan Gebruiker Wederpartij hier per e-mail over informeren en verzoeken het verschuldigde bedrag alsnog per bankoverschrijving aan Gebruiker te voldoen. Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen ontvangen is, behoudt Gebruiker het recht voor om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst onverminderd de verschuldigdheid door Wederpartij van de fee.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

11. Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker heeft bij de uitvoering van haar dienstverlening een inspanningsverplichting en gebruiker kan niet garanderen dat guide zal zorgen voor een winstgevende situatie. Dit is mede afhankelijk van omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Gebruiker liggen. Derhalve is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade van Wederpartij als gevolg van gehele of gedeeltelijke afwijzing van een via Gebruiker aangevraagde toeslag.
3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4. Wederpartij kan zich niet meer op een tekortkoming van Gebruiker beroepen indien Wederpartij niet binnen 14 dagen nadat Wederpartij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk en met reden omkleed bij Gebruiker over dat gebrek heeft geklaagd.
5. De bevoegdheid van Wederpartij zich op een tekortkoming van Gebruiker te beroepen, vervalt in elk geval uiterlijk na één jaar nadat Gebruiker de werkzaamheden heeft afgerond.
6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal € 500,– per schadegeval..
7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, of schade als gevolg van datadiefstal.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

12. Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. Wederpartij vrijwaart Gebruiker ook voor eventuele aanspraken van de instantie waar de aanvraag is of wordt ingediend of van derden zoals daartoe bevoegde autoriteiten indien Wederpartij in verband met de aanvraag bewust of onbewust onjuiste informatie aanlevert of frauduleus handelt, waaronder bijvoorbeeld aanspraak op terugbetaling van onterecht verkregen toeslag of andere mogelijke sancties die dat tot gevolg kan hebben.
3. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

13. Intellectueel eigendom
1. De guide van Gebruiker is (intellectueel) eigendom van Gebruiker.
2. De dienstverlening door Gebruiker betekent dat Wederpartij de guide slechts mag gebruiken.
3. Alle teksten, logo’s, afbeeldingen op de website van gebruiker en de domeinnaam zijn (intellectueel) eigendom van Gebruiker.
4. Het is Wederpartij zonder toestemming van Gebruiker niet toegestaan logo’s handelsnamen en andere intellectueel eigendomsrechten van Gebruiker (of van door Gebruiker ingeschakelde derden) te gebruiken, te verveelvoudigen of te openbaren.

14. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72518847.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de rechtsbetrekking met Gebruiker.